Koulujen tiedotusta aletaan vahtia?

ISÄNPÄIVÄN kunniaksi aamukahvilla oli oikein leivän sisään valutettua kananmunaa. Kelpasi lehtiä selata. Olen näköjään taas mennyt antamaan lausunnon Länsi-Väylä-lehdelle. Toimittaja Tuija Tuominen soitti minulle perjantai-aamuna, kun olin R-kioskin kassalla ostamassa parkkaikaa mainioon autonsisäiseen parkkimittariin. Totta: kerroin, että en ole ehtinyt perehtyä Espoon opetustoimen uusiin viestintäohjeisiin. Totta: pidin toimittajan puhelimessa lukemaa kohtaa, jossa kaikki koulun tapahtumista tiedottaminen kutsuja ja juttuvinkkejä myöten juoksutetaan tiedottajan ja oman esimiehen kautta, ylimitoitettuna. Totta: uskon käytännön tukkivan tiedotuksen. Totta: ohjeistus on hyödyksi kriisitapauksissa. Kyseessä oli minun mielipiteeni asiasta, mutta tarkasti ottaen en tiedä, olisinko sen saanut toimittajalle sanoa uusien ohjeiden mukaan.

 LÄNSIVÄYLÄ oli laittanut jutun pääsivulleen, eikä otsikko ole ihan kiltti: " Espoon opetustoimi alkaa vahtia koulujen tiedotuskäytäntöjä". Jutun mukaan tarkoitus on yhtenäistää viestintää ja "villinä rehoittanutta" yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin. Kaikki yhteydenpito pitäisi nyt kierrättää tiedottajan kautta, ja tiedotteisiin, kutsuihin ja vinkkeihin tarvitaan jatkossa esimiehen hyväksyntä. Toimittaja näyttää ottaneen antamastani vinkistä kiinni, ja soittaneen tiedottaja Jonna Suometsälle. Jonna perusteli jutussa ohjeita (1) yhtenäisyyden ja (2) ammattimaisuuden lisäämisellä. Koulujen tiedotteissa kun on ollut vaikeaselkoisuutta ja mm. virheellisiä päivämääriä. Näin tulosyksikkö saa tietää, missä asioissa koulut ottavat yhteyttä tiedotusvälineisiin. Tarkoitus ei ole Jonnan mukaan vähentää juttuvinkkejä eikä rajoittaa viestintää. Eikä kyse ole hänen mukaansa mistään valvonnasta. Hmmm.

SIISPÄ oli korkea aika lukea ESPOON SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIESTINNÄN OHJEET (joista minulla on vain luonnos). Yhteensä ohjeissa on 16 sivua, ja pääotsikoita 13. Poimin talteen seuraavat seikat. Niistä näkee, että pääosin ohjeilla on hyvä tarkoitus. Rivien väliin jää kuitenkin jännitettä tiedotuksen keskittämisen (ja tiedotusoikeuden rajaamisen) ja sananvapauden välille.

TIEDOTTAMINEN on velvollisuus. Hallintolain mukaan viranomaisen on tiedotettava merkittävistä asioista kuten koulujen lakkauttamisesta jo siinä vaiheessa, kun asia tulee vireille, jotta siihen ehtii vaikuttaa. Niinpä opetustoimi ohjeistaa, että tiedotusvälineitä on palveltava aktiivisesti, nopeasti ja tasapuolisesti. Tiedotusvälineille tulee toimittaa niiden pyytämät tiedot, ja yhteydenottoihin tulee vastata nopeasti myös kielteisessä asioissa. Toimittajan soittopyyntöön tulee vastata välittömästi. Haastattelusta voi myös kieltäytyä. Julkisilla paikoilla saa vapaasti kuvata.Tiedotusvälineiden uutis-ja muuhun kuvaamiseen kannattaa suhtautua perusoikeusmyönteisesti (outo sana). Kuvaaminen erityisopetustiloissa voidaan kieltää. Tulosyksikkö suosittelee, että kuvauksiin ja haastatteluihin pyydetään lupa vanhemmilta. Kieltoa kunnioitetaan. Onnettomuustilanteissa kuitenkin suojellaan lasta.

TIEDOTTAMINEN on johtamisen väline. Viestintä on operatiivista toimintaa, joka tukeutuu kaupungin strategioihin. " Kuntalaiset muodostavat mielipiteensä opetustoimen palveluista paljolti lehtijuttujen perusteella. Haasteena on tarjota lehdistölle puhuttelevia ja myönteisiä uutisia opetustoimesta." Viestinnän käytännön hoitamista voi delegoida. Rehtorin on hyvä käydä viestinnän ohjeet läpi koulussaan.

TIEDOTTAMINEN KUULUU KAIKILLE. Viestintä on jokaisen työntekijän oikeus ja velvollisuus. Suomen Perustuslain mukaan jokaisella on sananvapaus. Jokaisella on oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään sitä ennakolta estämättä.

  • (ESPOON TASOLLA) viestintää johtaa ja valvoo kaupunginhallitus, käytännässä kaupunginjohtaja ja viestintäjohtaja.Toimialan viestinnästä vastaa TOIMIALAJOHTAJA.
  • TULOSYKSIKÖN tason viestinnästä ( so. opetustoimen nimissä annetusta viestinnästä) vastaa OPETUSTOIMENJOHTAJA. Opetustoimenjohtaja vastaa opetustoimen ulkoisesta viestinnästä (mm. lehdistötiedotteet, tiedotustilaisuudet). Kysymykset, jotka koskevat linjauksia ja tavoitteita, talousasioita ja lautakuntaa ohjataan opetustoimenjohtajalle. Pääsääntöisesti haastattelut ohjataan opetustoimenjohtajalle, joka voi edelleen siirtää haastattelupyynnön alaisilleen. Opetustoimenhallinto tiedottaa kouluille tärkeistä asioista aktiivisesti (Kouluinfo, rehtori-infot, intranetin oma sivusto.
  •  REHTORI vastaa oman koulunsa/työyhteisönsä viestinnästä ja siitä, että kaikki tietävät vastuunsa ja viestinnän yleiset pelisäännöt. Rehtori vastaa tiedotusvälineille omaa kouluaan koskeviin kysymyksiin. Rehtorit voivat vastata tiedotusvälineiden kyselyihin, kun ne vaativat faktoja ja asiatietoa.
  • Rehtorilla on velvollisuus tiedottaa (ja varmistaa) alaisilleen säännöllisesti yksikön ajankohtaisista asioista, tavoitteista ja toiminnan muutoksista, tärkeistä työhön liittyvistä asioista ja opetustoimen hallinnon tiedottamista asioista (kokoukset, ilmoitustaulu, tiedotteet, sähköpostiviestit, kehityskeskustelut, tiimityö, perehdyttäminen, intranet, Opit) sekä kouluun tai työyhteisöön vaikuttavista kaupungin ja sivistystoimen yhteisistä asioista. Tiedon tulee kulkea yksikössä sujuvasti. Työpistekokouksia tulee järjestää säännöllisesti ja riittävän usein. Ne pitää organisoida niin, että jokaisella työyhteisön jäsenelle on mahdollisuus osallistua niihin. Rehtorilla on velvollisuus antaa hallinnolle palautetta tiedontarpeistaan.
  • Koulujen tulee kehittää neuvontaa ja tiedottamista aktiivisesti asiakkaiden tarpeiden mukaan. On tärkeää, että kuntalaiset tavoittavat koulujen henkilöstön. Jokaisella koululla on omat verkkosivut. Koulun etusivulta tulee löytyä koulun osoite, PL-osoite, rehtorin ja kanslian yhteystiedot. Muutamilla kouluilla on omat kotisivut. Rehtori vastaa koulun yleisestä viestinnästä vanhemmille ja kodin ja koulun välisen yhteistyön organisoinnista. Vanhemmille tulee jakaa tietoa aktyiivisesti koulutyöhön liittyvistä asioista. Tiedotuskeinona on mm. opit. Yhteistyön ja viestinnän kodin ja koulun välillä ja vanhempainyhdistyksen kanssa tulee olla sujuvaa. Rehtori määrittelee koulussa kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen säännöt, jotka pitää olla koko henkilöstön tiedossa. Mm. vanhempien sähköposteihin ja soittopyyntöihin tulee vastata mahdollisimman pikaisesti. (Kokeilussa mukana olevissa kouluissa) vanhemmat voivat seurata lastensa poissaoloja Wilmasta. Rehtorien tulee olla tasapuolisesti yhteydessä oman alueensa sidosryhmiin. Rehtorin tehtävänä on huolehtia, että tiedonkulku johtokunnalle toimii ja että johtokunnan jäsenet saavat tietoa työnsä tueksi.
  • KOULUT voivat laatia tiedotteita ajankohtaisista ja tärkeistä suurta yleisöä kiinnostavista asioista. Lehdistötiedotteet, kutsut ja juttuvinkit välitetään lehdistölle tiedottajan kautta, ja tiedottajalle esimiehen kautta.(Yhteys muutamaa päivää aikaisemmin). Näin vältetään päällekkäisyyksiä ja suhteutetaan asioita laajempiin asiayhteyksiin (Ahaa). Jos tiedotusvälineet ottavat suoraan yhteyden kouluun tai asiantuntijaan, tulevista lehtijutuista tai ohjelmasta on hyvä tiedottaa opetustoimenjohtaja ja tiedottajaa. Koulut vastaavat omista painotuotteistaan ja painavat ne kaupungin painatuskeskuksessa. Koulut hankkivat omalla kustannuksellaan käyntikortit rehtorille ja apulaisrehtorille.
  • OPETTAJILLA JNE. on vastuu etsiä tietoa ja välittää sitä organisaation sisällä. Jokaisella työntekijällä on työssään viestintävastuu. Jokaisen on aktiivisesti seurattava viestintäkanavia. Henkilökunnalle tiedotetaan ennenkuin tiedotusvälineille (periaate). Yksittäinen opettaja voi vastata oman asiaantuntemukseensa liittyviin tiedotusvälineiden kysymyksiin.
  • KRIISIVIESTINTÄ ON OMA JUTTUNSA. Poikkeusolojen viestintää johtaa kaupungin johto erillisen valmiussuunnitelman mukaisesti. Normaaliolojen häiriötilanteissa (esim. onnettomuudet, henkilövahingot, epidemiat, hallinnon virheet ja niistä aiheutuva negatiivinen julkisuus, luvaton ja rikollinen toiminta, eettiset ongelmat, aiheettomat huhut jne.) rehtori ilmoittaa kriisistä opetustoimenjohtajalle puhelimitse tai sähköpostilla/tekstiviestillä varmistaen että se menee perille. Kriisistä tulee ilmoittaa myös tiedottajalle. Kriisitiedotus (tiedotteet ja tiedotustilaisuudet) hoidetaan keskitetysti opetustoimenjohtajan johdolla. Yhteyksistä viranomaisiin vastaa opetustoimenjohtaja tai rehtori. Rehtori ilmoittaa asiasta opetustoimenjohtajalle. Kyselyt ja haastattelupyynnöt ohjataan opetustoimenjohtajalla, tiedottajalle tai opetustoimenjohtajan erikseen määrittelemälle henkilölle. Rehtori voi vastata omaa kouluaan koskeviin lehdistön kysymyksiin.
Mainokset